Forandringsledelse og Forandringskommunikation (4. udgave)

Forord til 4. udgave

’Forandringsledelse og forandringskommunikation’ er i årene siden første udgivelse blevet en udbredt lærebog i forandringsledelse på en lang række kurser og uddannelser. Øget salg og øget brug af bogen har naturligt affødt ønsker om at bogen udvides med flere emner og mere dybde omkring de enkelte emner. Disse ønsker har jeg forsøgt at tilgodese idet jeg dog hele tiden har bestræbt mig på at bibeholde bogens grundidé, nemlig at være en let tilgængelig, praksisnær og bred forandringsledelsesbog til alle, der arbejder med forandringsledelse.

De vigtigste ændringer i denne 4. udgave er følgende:

Kapitel 1: Forandringer er kommet for at blive

Buchanans  & Boddys forandringsmodel er tilføjet, inkl. et eksempel.

Kapitel 2: Identificering af forandringsbehovet

Der er indsat et nyt afsnit:

’Erkendelse af forandringsbehovet’, hvor den ydre effektivitet og den indre effektivitet defineres og brugen af de to begreber illustreres med et eksempel på en klassisk forandringsledelsesmæssig problemstilling.

Kapitel 3: Mennesket under forandring

Oversigten, der viser hvordan holdningen til ledelse og til ledernes medarbejdere har ændret sig i de seneste ca. 100 år, er suppleret med Gary Hamels tanker.

Der er indsat et nyt afsnit ’Fra pisk til passion’ om Gary Hamels tanker og hans ’Pyramide for menneskelige egenmskaber.’

Der er indsat et nyt underkapitel om ’Gruppen’, dvs. hvordan mennesket i en gruppe reagerer på forandring. Underkapitlet indeholder følgende afsnit:

  • Normer i gruppen
  • Gruppementalitet, hvor Asch’s forsøg og Milgrams forsøg gennemgås
  • Gruppetænkning

Et afsnit om mekanistisk og organisk organisationmsform er indsat i underkapitlet ’Organisationen’.

Endvidere er et afsnit om virtuelle organisationer og netværksorganisationer indsat i samme underkapitel.

Kapitel 4: Forandringslederen

Afsnittet om forandringslederens kompetencer er opdateret med IPMA’s 15 adfærdsmæssige kompetencer.

Et nyt afsnit om triarkisk intelligens er indføjet.

Kapitel 5: Kommunikation som forandringsværktøj

Et nyt afsnit ’Samtalen’ er indføjet, hvor vi bl.a. ser på de fire kontaktniveauer.

Underkapitlet om innovation er skrevet helt om og hedder nu ’Kreativitet og innovation’.  Der er indsat et afsnit om innovationsprocessen (innovationstrakten). Herudover gennemgås Druckers 7 kilder til innovation og Steve Jobs 7 principper for innovationsledelse.

Et nyt kommunikationsværktøj er indføjet: Omvendt brainstorming.

Kapitel 6: Forandringsstrategier – og koncepter

Afsnittet om John Kotters otte punkter er udbygget.

Kapitel 7: Metoden

Uddybning omkring brugen af forandringshjulet.

Der er tilføjet en passus om strategi ifm. 3) Opstil vision og mål.

Bogen er forsynet med henvisninger til værktøjerne i bogen ’Projektlederens Værktøj’ (Værktøjsbogen). Disse henvisninger er placeret i margin i form af en lille vignet (skruenøgle) med det relevante værktøjs navn i Værktøjsbogen.

 

Tilbage to bogshop